Privacyverklaring

1. Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring informeert over de wijze, de omvang en doeleinden van het verzamelen en het gebruik van persoonlijke gegevens op de website http://www.bulls-bikes.nl/ (hierna te noemen „website“) door eurorad Deutschland GmbH, Longericher Str. 2, 50739 Köln (hierna te noemen; „wij“ of „ons“). Wij zijn de verantwoordelijke instantie voor alle persoonlijke gegevens die op de website worden verzameld, tenzij daar in deze privacyverklaring van wordt afgeweken. Voor gekoppelde pagina's zijn wij niet de gegevensbeschermingsrechtelijk verantwoordelijke instantie. Dat geldt ook voor de link naar onze Facebook- en Google+ pagina.

2. U wilt alleen maar browsen?

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens bekend te maken. Wij bewaren enkel toegangsgegevens in zogenaamde server-logfiles, zoals de naam van het opgevraagde bestand, de datum en de tijd van opvragen, overgedragen hoeveelheid data en de opvragende provider. Deze gegevens worden uitsluitend geanalyseerd voor het garanderen van een storingvrij gebruik van de pagina en voor de verbetering van ons aanbod en maken het ons niet mogelijk conclusies met betrekking tot uw persoon te trekken. Nadere informatie hierover vindt u onder punt 4 „Automatische verzameling van toegangsgegevens“.

4. Automatische verzameling van toegangsgegevens/server-logfiles

Wij verzamelen bij elke toegang tot de website automatisch een serie technische gegevens, waarbij het gaat om persoonlijke gegevens.
Dit zijn:
• het IP-adres van de gebruiker
• naam van de opgevraagde website of het opgevraagde bestand
• datum en tijd van de toegang
• verzonden hoeveelheid gegevens
• melding van het succesvol opvragen
• type browser en versie
• besturingssyteem van de gebruiker
• gebruikte periferie van de gebruiker, inclusief MAC-adres
• referrer-URL (de ervoor bezochte pagina)
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere persoonlijke gegevens, die u actief in het kader van de website aangeeft.
De server-logfiles met de bovengenoemde gegevens worden automatisch na zeven dagen gewist. Wij behouden ons voor om de server-logfiles langer te bewaren als er sprake is van feiten die de aanname van een ontoelaatbare toegang (zoals de poging om te hacken of een zogenaamde DOS-aanval) doen vermoeden.

5. Wat is een IP-adres

Het IP-adres is de wereldwijd geldige, op het moment van toekenning door uw internetprovider eenduidige identificatie van uw computer en bestaat, in de momenteel meest gangbare vorm (IPv4) uit vier cijferblokken die door punten worden gescheiden. In de meeste gevallen zult u als privégebruiker geen gelijkblijvend IP-adres gebruiken, omdat dit door uw provider slechts tijdelijk aan u wordt toegekend (zogenaamd „dynamisch IP-adres“) Bij een permanent toegewezen IP-adres (zogenaamd „statisch IP-adres“) is een eenduidige toewijzing van de gebruikersgegevens via dit kenmerk in principe mogelijk. Behalve ten behoeve van de vervolging van ontoelaatbare manieren van toegang tot ons internetaanbod gebruiken we deze gegevens in principe niet persoonlijk, maar analyseren enkel op geanonimiseerde basis welke van onze websites favoriet zijn, hoeveel toegangen er dagelijks plaatsvinden en dergelijke.
Onze website ondersteunt al de nieuwe IPv6-adressen. Mocht u al over een IPv6-adres beschikken, dient u bovendien nog het volgende te weten: het IPv6-adres bestaat uit acht blokken van vier. De eerste vier blokken worden, evenals bij het totale IPv4-adres, typisch bij privégebruikers dynamisch toegekend. De laatste vier blokken van een IPv6-adres (de zgn. „Interface-Identifier“) worden echter bepaald door het eindapparaat dat u voor het browsen op de website gebruikt. Voor zover dit in uw besturingssysteem niet anders is ingesteld, wordt hiervoor het zgn. MAC-adres gebruikt. Bij het MAC-adres gaat het om een soort serienummer dat voor elk IP-compatible apparaat wereldwijd eenmalig wordt toegekend. We slaan daarom de laatste vier blokken van uw IPv6-adres niet op. In het algemeen adviseren wij u om op uw eindapparaat de zgn. „Privacy Extensions“ te activeren, om de laatste vier blokken van uw IPv6-adres beter te anonimiseren. De meeste gangbare besturingssystemen beschikken over een „Privacy Extensions“-functie, die evenwel in vele gevallen af fabriek niet is ingesteld.

6. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het opvragen van onze website op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Afzonderlijke diensten van een website kunt u op deze manier „herkennen“ en „onthouden“, welke instellingen u hebt verricht. Dit dient enerzijds voor de gebruikersvriendelijkheid van websites en daarmee de gebruikers (bijv. bewaren van login-gegevens). Anderzijds dienen cookies ertoe om statistische gegevens van het website-gebruik te verzamelen en de zo verkregen gegevens voor reclamedoeleinden te gebruiken.
Enkele cookies worden automatisch weer van uw eindapparatuur gewist, zodra u de website verlaat (zogenaamde session-cookie). Andere cookies worden opgeslagen voor een bepaalde periode, die telkens niet langer is dan twee jaar (persistent-cookies). Daarnaast gebruiken we ook zogenaamde third-party-cookies, die door derden worden beheerd om bepaalde diensten aan te bieden.
De gebruikers kunnen invloed uitoefenen op het gebruik van de cookies. De meeste browsers beschikken over een optie, waarmee het opslaan van cookies wordt beperkt of volledig wordt voorkomen. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat het gebruik en met name het gebruikscomfort zonder cookies worden beperkt.

7. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics „Cookies“ (zie boven). De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. We hebben echter de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd, zodat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Europese Economische Ruimte eerst wordt afgekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In opdracht van de provider van deze website zal Google deze informatie aanwenden om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten van de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan de website-provider te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt daarnaast voorkomen dat de door het cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) worden verzameld, aan Google worden verzonden en door Google worden verwerkt, en wel door de via de volgende link beschikbare plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

8. DoubleClick

DoubleClick is een dienst van Google. DoubleClick gebruikt cookies om voor u relevante reclame-advertenties aan u te presenteren. Daarbij wordt aan uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen, om te controleren welke advertenties in uw browser zijn verschenen en welke advertenties zijn opgevraagd. Het gebruik van de DoubleClick-cookies maakt het voor Google en de partner-websites van Google mogelijk om advertenties op basis van eerdere bezoeken op onze of andere websites op internet te plaatsen.
U kunt voorkomen dat de door de cookies verzamelde en op uw gebruik van de websites betrekking hebbende gegevens worden verzameld, aan Google worden verzonden en door Google worden verwerkt, en wel door de via de volgende link onder het punt 'uitschakelen DoubleClick' beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/onweb. Via deze link hebt u ook de mogelijkheid te configureren welke reclame Google u laat zien.

9. Google Tag Manager

Onze website maakt gebruik van de Google Tag Manager voor het beheren van de gepersonaliseerde, interesse- en locatiegerichte online-reclame. Ook de Tag Manager heeft uitsluitend betrekking op gepseudonimiseerde persoonlijkheidsprofielen. Uw naam en uw adres komen wij daarbij niet te weten. Voor zover de Tag Manager u via uw IP-adres identificeert, hebben wij de optie om de IP-adressen te anonimiseren ingeschakeld. Deze interne instelling is zo aangezet dat de door de Duitse wet inzake de bescherming persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetz) vereiste anonimisering van de IP-adressen wordt bereikt.

10. Algehele opt-out reclame

Via de volgende link bereikt u de websites van de Digital Advertising Alliance. Hier kunt u een algehele opt-out voor verschillende reclametechnologieën aangeven.
Een Duitstalig alternatief voor de de Digital Advertising Alliance vindt u hier: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager-beta.html

11. Links naar onze pagina's op sociale media

Op de website vindt u icons van Facebook en Google+. Het gaat daarbij niet om zogenaamde „social plugins“, die uw gegevens bij elk bezoek van onze website aan de providers van de sociale netwerken sturen. Veeleer gaat het om eenvoudige links naar onze presentaties in deze sociale netwerken. Zodra u op deze link klikt, verlaat u onze website en komt terecht op de websites van de providers van de sociale netwerken. Verantwoordelijke instantie voor het verzamelen van persoonlijke gegevens zijn op websites van de sociale netwerken uitsluitend de providers ervan. Voor nadere informatie adviseren wij u de privacybepalingen van de sociale netwerken door te lezen.

12. Herroeping, wijzigingen, correcties en updates

U hebt het recht over de persoonlijke gegevens, die van u zijn bewaard, op verzoek kosteloos informatie te krijgen. Daarnaast hebt u het recht op correcties van onjuiste gegevens, het blokkeren en wissen van uw persoonlijke gegevens, voor zover dit niet in strijd is met een wettelijke bewaarplicht. Er ontstaan voor u daarbij geen andere kosten dan eventueel portokosten of algemene overdrachtskosten. Het gebruik van uw gegevens voor het opnemen van contact per post blijft toegestaan, tenzij u hiertegen eveneens bezwaar maakt. U kunt met betrekking tot alle vragen over uw gegevens te allen tijde met onze functionaris voor gegevensbescherming contact opnemen.